Sexuellt beteende hos barn och unga

Att förstå och hantera oroväckande sexuellt beteende hos ett barn

Intresset för olika saker, även med anknytning till sexualitet, är en naturlig del av barnets utveckling. Barn är ofta intresserade av bland annat sin egen och andras kropp, nakenhet och undersökande lekar där man kan bekanta sig med dessa intressanta saker. Det är alltså vanligt att barnet leker, ställer frågor, tittar och rör vid sin kropp och förhåller sig nyfiket till skillnader mellan sin egen kropp och andra barns kroppar. Det här hjälper barnet att bekanta sig med sin växande kropp och samtidigt med regler och förväntningar kring sexuellt beteende i familjen och den omgivande kulturen. Dessutom övar barnet på känslor som anknyter till den sexuella utvecklingen, såsom att tycka om någon, vara nära, få tillfredsställelse.

Ibland återspeglar det sexuella beteendet hos ett barn dock något annat än vanlig nyfikenhet. Ibland har barnet kunnat exponeras för sexuellt material och då kan det vara svårt för barnet att låta bli att tänka på sexuella ämnen. Ibland vidrör barnet sina könsorgan tvångsmässigt eller på en offentlig plats, försöker upprepade gånger få med andra barn i sexuella handlingar eller försöker tvinga andra barn att göra saker som är obehagliga för dem. Då stör beteendet ofta både barnet självt och omgivningen och barnet kan inte sluta trots uppmaningar. Beteendet är då ofta också glädjelöst och saknar spontanitet. I detta fall talar man om översexuella symtom, som barnet behöver hjälp med.

Översexuella symtom kan förekomma av många olika orsaker. Vissa barns problem med sexuellt beteende kan bero på att de har utsatts för sexuellt våld eller att de har sett eller hört vuxnas sexuella beteende, som de inte kan hantera. Hos vissa barn kan problem med sexuellt beteende ha att göra med mer allmänna problem med självbehärskningen och impulskontrollen. Om barnet har varit med om traumatiska sexuella upplevelser kan en reaktion på utnyttjandet vara att upprepa handlingarna tillsammans med andra, antingen i samförstånd eller genom tvång. För vissa kan det oroväckande beteendet vara ett av de få sätt som barnen har lärt sig att visa närhet och ta kontakt med andra.

Hur ska man reagera och hjälpa när ett barns sexuella beteende oroar?

Det kan vara mycket förvirrande och stressande för barnets förälder eller en annan närstående att se barnet bete sig på sätt som är olämpliga för barnets ålder och som kan skada barnet självt eller andra barn. Även om viljan att hjälpa och få beteendet att upphöra omedelbart ofta är stark, är det viktigt att förhålla sig lugnt till saken, vilket också lugnar barnet. I situationer där barnet inte kan hantera sitt beteende behöver barnet milda gränser som satts av en vuxen, inte straff eller reaktioner med mycket känslor. Man kan bestämt styra bort barnet från beteendet och förklara för barnet varför man gör så här. Barnet får inte skuldbeläggas, utan man ska försöka hitta sätt att dämpa beteendet. Det är inte bra att vara ensam med barnets oroväckande symtom, utan det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel. Till exempel familjerådgivningen kan konsulteras med låg tröskel.

Barnet behöver rätt information om saker, såsom kroppsliga gränser, sina egna och andras rättigheter, säkerhetsfärdigheter och förståelse för sina egna reaktioner samt om att det finns metoder för att hantera beteendet och att det erbjuds hjälp vid behov. Man kan bland annat visa barnet hurdan beröring som är passande. Om barnet överskrider gränserna för någons integritet eller rör vid någon annan på ett olämpligt sätt, kan man lugnt och bestämt säga att det inte är lämpligt att röra vid någon annan på det sättet och be barnet att sluta. Skrik inte, hota eller skymfa inte barnet. Många barn följer tydliga och konsekventa gränser och då minskar det problematiska beteendet. 

Berätta för barnet om säkerhetsfärdigheter och om regeln med tre punkter: Säg Nej, gå bort och berätta för en trygg vuxen om du hamnar i en hotfull eller förvirrande situation, eller om någon till exempel försöker röra vid dig på ett olämpligt sätt.

Barn vars sexuella beteende innehåller tvång, att göra någon illa eller använda våld behöver stark handledning och de måste få stöd i leken med andra barn och får inte leka långa stunder bakom stängda dörrar. 

Du kan kontrollera om vissa saker utlöser barnets sexuella beteende, till exempel vissa platser eller aktiviteter.

Var också medveten om dina egna känslor. Det är handlar om en oro som lätt väcker känslor. Om du är upprörd, arg eller stressad ska du först försäkra dig om att du kan hålla dig lugn innan du stöder barnet.

Håll fast vid vardagsrutinerna eftersom de skapar trygghet, ordning och förutsägbarhet i barnets värld.

Hur sexuell misshandel påverkar den ungas sexualitet

Intresset för olika saker, även med anknytning till sexualitet, är en naturlig del av den ungas utveckling. Var och en bekantar sig med sexualiteten på sitt eget sätt och i sin egen takt. Ett sätt att bekanta sig med sin egen kropp är att röra vid sig själv eller till exempel titta på och undersöka sig själv med en spegel. I ungdomen övar man dessutom på känslor som anknyter till den sexuella utvecklingen, såsom att tycka om någon, förälska sig, vara nära, få tillfredsställelse. Det är viktigt att komma ihåg att var och en själv får välja hur hen vill visa förtjusning och omsorg och å andra sidan hur hen vill bli berörd eller behandlad. Var och en får alltså bestämma över sin egen kropp och det är viktigt att kunna diskutera detta med en eventuell partner.

Det att en ung persons självbestämmanderätt har kränkts och den unga har utsatts för misshandel eller sexuellt våld kan påverka den ungas uppfattning om hur hen får behandlas. Till följd av sexuell misshandel eller sexuellt våld kan den unga tänka att hen inte har rätt att sätta gränser gällande sin egen kropp. Å andra sidan kan ett trauma också göra att vi känner en enorm längtan efter närhet och acceptans från andra och kanske accepterar sådan uppmärksamhet som vi normalt inte skulle acceptera och denna uppmärksamhet kan vara respektlös mot den unga, till exempel leda till att den unga tvingas till sex, accepterar sex eller att någon rör vid den unga med våld. Dessutom kan längtan efter närhet också leda till att vi söker närhet hos flera olika människor och har flera olika sexpartner. Behovet av närhet är naturligt och viktigt för var och en av oss. Vid ett sådant beteende finns dock en risk för att man blir illa behandlad på nytt. Det är viktigt att du påminner dig själv om att du har rätt att få närhet av någon annan utan att dina egna gränser bryts eller att du måste göra något som du inte vill. Du är värdefull och viktig precis som du är.