Sektorsövergripande samarbete

Screeningmodellen LASTA

I de flesta fall där man misstänker våld mot barn är det bra att sektorsövergripande fundera på barnets situation vid ett LASTA-screeningmöte utifrån uppgifter från polisen, åklagaren, socialmyndigheten och hälso- och sjukvården.

1. Inledande åtgärder 

I oklara fall kan polisen först göra en förutredning för att utreda om en egentlig förundersökning ska inledas i ärendet. I förutredningen registreras en förutredningsanmälan (S-anmälan). Om det redan från början finns en misstanke om brott, det vill säga om redan uppgifterna i anmälan överskrider tröskeln för misstanke i fråga om något av brottsrekvisiten i strafflagen, registreras en brottsanmälan (R-anmälan) direkt i ärendet. 

Genom grundliga inledande åtgärder i förutredningen får man ofta nödvändig information om vad som har hänt och var samt vilka som är delaktiga i ärendet. Efter de inledande åtgärderna kan det framkomma att det inte finns skäl att misstänka brott i ärendet eller att det på vissa grunder kan föreslås att fallet ska begränsas (ruta 3). 

Om tröskeln för misstanke dock överskrids i ljuset av uppgifterna i förutredningen eller om polisen upplever att de som är delaktiga i ärendet borde förhöras för att få klarhet i ärendet, registreras en brottsanmälan för den egentliga förundersökningen. Efter att brottsanmälan har registrerats överförs de klara brottsmisstankarna efter de inledande åtgärderna direkt till de egentliga förundersökningsåtgärderna (ruta 4). 

Redan i de inledande åtgärderna är det viktigt att komma ihåg att sörja för en objektiv intressebevakning för barnet samt att göra nödvändiga anmälningar till åklagaren. 

2. LASTA-screening 

Trots grundliga inledande åtgärder undersöks fall i fråga om vilka det är bra att fundera på fortsättningen vid ett sektorsövergripande LASTA-screeningmöte utifrån uppgifter från polisen, åklagaren, socialmyndigheten och hälso- och sjukvården. Under mötet går man igenom de bakgrundsuppgifter som samlats in med LASTA-blanketten och beslutar hur man ska gå vidare. Polisen leder förundersökningen och därmed även mötet. Varje fall prövas från fall till fall och de framskrider snabbt till egentliga förundersökningsåtgärder (ruta 4) eller förundersökningsbeslut av polisen eller åklagaren (ruta 3). 

I de minsta fallen kan det vara bäst för barnet att i stället för en straffprocess låta en annan myndighet fortsätta med barnet och familjen då polisen föreslår för åklagaren att förundersökningen ska begränsas till exempel på skälighetsgrund. Om grunderna för beslutet har antecknats på blanketten i screeningsarbetet kan bakgrunden till beslutet granskas i efterhand. 

Både i fall av begränsning och i situationer där undersökningen fortsätter är det viktigt att fundera på vilka stödåtgärder barnet och familjen behöver. Under mötet kan det framkomma att barnet och familjen behöver stabiliserande stöd från hälso- och sjukvården eller att barnets och familjens behov av tjänster ska bedömas och barnets behov av skydd utredas. Kärnan i screeningsmodellen LASTA är att fundera på barnets situation med tanke på såväl undersökning och skydd som vård och stöd. 

Fördelen med mötet är i alla situationer att olika myndigheter tillsammans planerar och kommer överens om vad var och en ska och kan göra och med vilken tidtabell. Detta sparar aktörernas resurser och barnets bästa tillgodoses på bästa sätt. 

3. Beslutsalternativ 

Endast i klara fall kan polisen fatta ett beslut om att inget brott har begåtts eller att det inte finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts. Bedömningen av bevis ankommer alltid på åklagaren. I vissa fall kan polisen föreslå för åklagaren att förundersökningen ska begränsas. När det gäller brott mot barn föreslås begränsningar ofta på grund av att bevis saknas, på skälighetsgrund eller på grund av att brottet är obetydligt. Om det inte finns förutsättningar för att fortsätta förundersökningen eller om gärningsmannens identitet efter alla eventuella redan vidtagna förundersökningsåtgärder inte är klar, kan förundersökningen också avbrytas. En avbruten förundersökning blir omedelbart på nytt en aktiv förundersökning om det framkommer nya uppgifter om fallet. 

4. Förundersökning 

I brottsutredningen görs en förundersökning där man i stor utsträckning beaktar andra myndigheter samt från fall till fall överväger olika taktiska och tekniska metoder för att utreda brottet och få bevis för och emot ärendet. De verktyg som lagen möjliggör, till exempel tvångsmedel, ska användas och beaktas även i utredningen av brott mot barn. Det är viktigt att hela tiden komma ihåg barnets bästa då förundersökningen framskrider. 

5. Åtalsprövning, rättegång och dom 

Till sist framskrider förundersökningen till åtalsprövning och eventuellt till tingsrätten för behandling och dom, om åtal väcks.

Blankett för bakgrundsuppgifter för LASTA-screening

LASTA-screeningmodeller i olika områden

Modell som används inom ÅUCS-området:

 • Det har gjorts en videohelhet om verksamhetsmodellen för LASTA-screening som belyser olika yrkesgruppers synpunkter på användningen av modellen. Videorna finns på plattformen för THL:s webbskola.

Norra Karelens modell:

Spridning av LASTA-screeningmodellen i olika områden i Finland

LASTA-screeningmodellen används med bakgrundsuppgifter från barnskyddet och hälso- och sjukvården:

 • Esbo och Kyrkslätt
 • Helsingfors
 • Vanda
 • Joensuu
 • Åbo
 • Björneborg
 • Vasa och Jakobstad
 • Villmanstrand
 • Imatra
 • Kouvola
 • Kotka

LASTA-screeningmodellen används delvis med bakgrundsuppgifter:

 • Kuopio
 • Tammerfors
 • Seinäjoki
 • Tavastehus
 • Östra Nyland
 • Åland

Färglägga jordgloberna på kartan:

 • Grön boll = LASTA-modellen används med hjälp av både hälso- och barnskyddsdata.
 • Gul boll = LISTA-modellen används delvis.
 • Röd boll = Från och med våren 2024: Uleåborg, Brahestad, eventuellt också Sea Lapland.
Spridning av LASTA-screeningmodellen i olika områden i Finland