Päivitetty 29.02.2024

Ammattilaisten osaaminen

Materiaaleja yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilta

Itä-Suomen yhteistyöalueella (KYS)

Itä-Suomen yhteistyöalueen (KYS) kouluissa on toteutettu seksuaali- ja turvataitokasvatuksen oppitunteja. Seksuaalikasvatustyön tarkoituksena on:

  • vahvistaa lasten kykyä asettaa omaa kehoaan koskevia rajoja ja tukea lasten kasvua ja kehitystä kohti nuoruutta.
  • tukea lapsia tunnistamaan mahdolliset vaaratilanteet internetissä ja sen ulkopuolella sekä vahvistaa lasten turvataitoja.

Lisätietoja antaa Laura Matikka (etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi)

Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta (TYKS)
Vaasan alue (kuuluu TYKS-alueeseen)

Tälle sivulle lisätään materiaalia lähiaikoina.

Ohjeistuksia terveydentilan arvioimiseksi lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilytilanteissa

Lapsen terveydentilan arvioiminen väkivaltaepäilyn yhteydessä (.pdf)

Tämä ohje antaa neuvoja tilanteisiin, joissa perusterveydenhuollon ammattilainen kohtaa alaikäisen lapsen tai nuoren, jonka epäillään joutuneen väkivallan uhriksi.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat kohdata väkivallan tai sen epäilyn kohteeksi joutuneita lapsia ja nuoria monissa yhteyksissä.

Osa tilanteista on lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tiedossa ennalta, osa tulee vastaan yllättäen. Kaikissa tilanteissa toimimista helpottaa, jos ammattilaisella on ennalta mietittynä joitain perusperiaatteita ja toimintatapoja.

Suositus lääkäreille haitan arvioinnista alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten epäilyissä

Suositus on tarkoitettu 0–17-vuotiaille koituneen haitan yksilölliseen arviointiin tilanteissa, joissa seksuaalirikosepäily on saanut tukea poliisin esitutkinnassa.  Suositus käsittelee haitan arviointia psyykkisten haittojen näkökulmasta.

On kuitenkin huomioitava, että mahdollinen fyysinen ja psyykkinen haitta muodostavat kokonaisuuden, jossa fyysinen ja psyykkinen eivät ole selkeästi toisistaan erotettavissa. Suositus on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville lääkäreille.

Saatavilla myös lomake: Lääkärinlausunto haitan arvioimiseksi alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilyssä

Turvataidot

Tunne- ja turvataitoja lapsille oppimateriaali

Oppimateriaali on ladattavissa ilmaiseksi THL:n Julkaisuarkisto Julkarista.

Materiaali on tarkoitettu noin 5-11-vuotiaille lapsille niin kouluihin ja varhaiskasvatukseen kuin perheiden ja pienryhmien kanssa työskentelyyn esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa.

Painetun kirjan voi tilata THL-kirjakaupasta: Tunne- ja turvataitoja lapsille — Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali

Digiturvataitoja lapsille -oppimateriaali

Oppimateriaali on ladattavissa ilmaiseksi THL:n Julkaisuarkisto Julkarista.

Materiaali on tarkoitettu noin 5-11-vuotiaille lapsille niin kouluihin ja varhaiskasvatukseen kuin perheiden ja pienryhmien kanssa työskentelyyn esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa. Materiaali on lisäosa Tunne- ja turvataitoja julkaisulle.

Painetun kirjan voi tilata THL-kirjakaupasta: Digiturvataitoja lapsille oppimateriaali

Seksuaalikasvatuksen asiantuntija Katriina Bildjuschkin THL:stä puhuu videolla turvataitojen ja seksuaalikasvatuksen merkityksestä lapsen elämässä (Youtube).

Katso erityisluokanopettaja Minna Andellin ja Mirja Ylenius-Lehtosen video Barnahus-verkkokoulussa: Turvataidoilla turvaa lapsille ja nuorille (Youtube).

Alle 20-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten psykososiaalinen tuki

Miten kohdata 12–19-vuotias nuori, jonka epäillään kokeneen seksuaaliväkivaltaa? – Tietopaketti ammattilaiselle

Seksuaaliväkivalta ja sen tekomuodot ovat moninaisia. Nämä ovat usein auttaville aikuisillekin hankalia teemoja. Tämän oppaan avulla teemme aihetta tutuksi ja toivomme keskustelun seksuaalisuudesta, mutta myös seksuaaliväkivallasta helpottuvan. Jokainen nuoren kohtaama ammattilainen voi olla ratkaisevan tärkeässä roolissa ensivaiheen avun ja tuen järjestämisessä. Alkuvaiheen tuki on laadukkaasti toteutettuna vaikuttavaa ja toipumista merkittävästi edistävää. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen myös seksuaalisuuden sekä seksuaaliväkivallan ilmiöiden osalta lisää jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuutta, madaltaa kynnystä tulla autetuksi ja ehkäisee jopa varsinaisia väkivallantekoja tai seksuaalirikoksia.

THL Työpaperi 19/2023: Nuoret seksuaalirikoksen kokijana

Nuoruusikäisten huomioiminen seksuaalirikoksen uhreille tarkoitetuissa palveluissa on tähän saakka ollut pirstaleista ja puutteellista. Oheinen työpaperi kuvaa nuorisosensitiivistä työtä, jota on kehitetty Barnahus-hankkeessa vuodesta 2019 lähtien yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja pääasiassa Seri-tukikeskusten kanssa. Nuorisosensitiiviset työntekijät, psykososiaalisen tuen koordinaattorit, ovat antaneet nuorille akuuttitukea seksuaaliväkivallan aiheuttamasta traumaattisesta kriisistä toipumiseen ja pyrkineet varmistamaan tarpeiden mukaiselle palvelupolulle. Kehittämistyön aikana on parannettu myös nuorten seksuaaliväkivallan uhrien hoidon saatavuutta ja hoitopolkuja sekä palveluita. Lisäksi on koulutettu nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia.

Materiaaleja Suomeen tuleville lapsille ja nuorille

Suomeen tulevien lasten ja nuorten oikeus väkivallattomaan elämään -projektin materiaaleja voi ladata ilmaiseksi Pesäpuun sivuilta.

Turvavihon tuottamisen on rahoittanut Euroopan unioni ja neuvosto ja se on tehty Pesäpuu ry:n kanssa Barnahus-kehittämistyön yhteydessä.

Turvavihkon kansi

Lataa tästä Turvavihko, joka on tarkoitettu Suomeen saapuville lapsille ja nuorille materiaaliksi, jota käydään läpi yhdessä ammattilaisen kanssa. Lataa tästä ammattilaisen opas.

Turvavihon kanssa työskentelyn myötä lapselle muodostuu käsitys siitä, mistä ja miten Suomessa apua voi saada, jos hän on aiemmin kohdannut tai tulevaisuudessa kohtaisi väkivaltaa.

Turvavihkoa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kouluikäisten (7–15v.) lasten kanssa.

Turvavihossa käsitellään väkivallan puheeksi ottamista

Lataa tästä juliste lasten Minun oma turvavihkosta.

Työkalu keskusteluun lapsen tai nuoren kanssa väkivaltaepäilystä

Miten kuulla ja kohdata lapsi tai nuori, joka kertoo kokeneensa väkivaltaa?

  • Uskalla pysähtyä tilanteeseen
  • Kuuntele, mitä lapsi kertoo
  • Ole läsnä, kiireettömästi
  • Anna tilaa ja aikaa kertoa
  • Suhtaudu rauhallisesti, empaattisesti, neutraalisti
  • Kysy itse mahdollisimman vähän
  • Lapsi voi myös kirjoittaa, jos on vaikea puhua

Lue lisää

Katso myös:

THL:n väkivalta-aihesivut

Seksuaaliväkivaltaa tai -häirintää kokeneen nuoren auttaminen oppilaitoksessa (THL)

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma