Seksuaaliväkivaltaa kokenut nuori

Miten kohdata 12–19-vuotias nuori, jonka epäillään kokeneen seksuaaliväkivaltaa? – Tietopaketti ammattilaiselle
Noora Kannisto, Elina Kiuru, Marika Laakkonen-Linna, Jenni Rautio, Sini Vehkaoja, Katriina Bildjuschkin, Rika Rajala, Taina Laajasalo, Sini Stolt. (pdf, 4,6 Mt)

  • Seksuaaliväkivalta ja sen tekomuodot ovat moninaisia. Nämä ovat usein auttaville aikuisillekin hankalia teemoja. Tämän oppaan avulla teemme aihetta tutuksi ja toivomme keskustelun seksuaalisuudesta, mutta myös seksuaaliväkivallasta helpottuvan.
  • Jokainen nuoren kohtaama ammattilainen voi olla ratkaisevan tärkeässä roolissa ensivaiheen avun ja tuen järjestämisessä. Alkuvaiheen tuki on laadukkaasti toteutettuna vaikuttavaa ja toipumista merkittävästi edistävää.
  • Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen myös seksuaalisuuden sekä seksuaaliväkivallan ilmiöiden osalta lisää jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuutta, madaltaa kynnystä tulla autetuksi ja ehkäisee jopa varsinaisia väkivallantekoja tai seksuaalirikoksia.

Nuoret seksuaalirikoksen kokijana: Alle 20-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten psykososiaalinen tuki ja sen kehittäminen
Kannisto, Noora; Kiuru, Elina; Laakkonen-Linna, Marika; Lehti, Tiina; Matikka, Laura; Rautio, Jenni; Räty, Elina; Bildjuschkin, Katriina; Laajasalo, Taina; Rajala, Rika; Stolt, Sini. THL Työpaperi 19/2023.

  • Nuoruusikäisten huomioiminen seksuaalirikoksen uhreille tarkoitetuissa palveluissa on tähän saakka ollut pirstaleista ja puutteellista. Oheinen työpaperi kuvaa nuorisosensitiivistä työtä, jota on kehitetty Barnahus-hankkeessa vuodesta 2019 lähtien yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja pääasiassa Seri-tukikeskusten kanssa.
  • Nuorisosensitiiviset työntekijät, psykososiaalisen tuen koordinaattorit, ovat antaneet nuorille akuuttitukea seksuaaliväkivallan aiheuttamasta traumaattisesta kriisistä toipumiseen ja pyrkineet varmistamaan tarpeiden mukaiselle palvelupolulle.
  • Kehittämistyön aikana on parannettu myös nuorten seksuaaliväkivallan uhrien hoidon saatavuutta ja hoitopolkuja sekä palveluita. Lisäksi on koulutettu nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia.

Katso myös: