kukkia

Ajankohtaista

Kierros OiPsy-yksiköissä toi tietoa alueiden toiveista, onnistumisista ja haasteista

THL:n Barnahus-tiimi vieraili kevään aikana kaikissa lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian ja -psykologian (OiPsy) yksiköissä tavaten yksiköiden ja niissä toimivien Barnahus-aluehankkeiden henkilöstöä. Yksiköitä on viisi yliopistollisten sairaaloiden alla; Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä sekä lisäksi Vaasassa TYKS-alueen satelliittina toimii ruotsinkielinen yksikkö. Yksiköt tekevät poliisin tai syyttäjän virka-apupyynnöstä selvityksiä liittyen lasten ja nuorten seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyihin.

Kierroksella käsiteltiin muun muassa alueellisten hankkeiden onnistumisia ja toisaalta myös haasteita. Lisäksi kuultiin alueiden toiveita THL:n roolista jatkossa. Kehitystä on tapahtunut hankevuosien aikana paljon. Erityisesti alueelliset ja kansalliset koulutukset on koettu tarpeellisina ja niitä on saatu hyvin toteutettua. Kaikissa yksiköissä pidettiin arvokkaana THL:n jalkautumista ja yhteistä keskustelua.

Turun oikkarin väkeä ja THL:n Barnahus-tiimiä Turun jokirannassa
Kuva: TYKSin hanke- ja OiPsy-väkeä sekä THL:n Barnahus-tiimiä aluekierroksen viimeisenä päivänä Turussa.

Terveisiä pohjoismaisesta NFBO-konferenssista Islannista

NFBO (Nordic Association for Preventing Child Abuse and Neglect) järjesti toukokuun loppupuolella konferenssin Reykjavikissa. Tämän vuoden teemana oli lapset digitaalisessa maailmassa ja siihen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Esimerkiksi Dr. María Rún Bjarnadóttir nosti luennossaan esiin verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhrien pahimman pelon: leviääkö minua koskeva materiaali verkossa? Haittavaikutusten ja niiden ehkäisyn kannalta tämän ymmärtäminen on keskeistä. On tärkeää tiedostaa, että verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan seuraukset saattavat olla jopa haitallisempia lapselle kuin fyysisesti tapahtuneen. Lapsen ja perheen tuki on järjestettävä asianmukaisesti myös näissä tilanteissa. Konferenssi toi paljon uusia ajatuksia kotiin viemiseksi. Jos teema kiinnostaa, voit tutustua myös Barnahus-hankkeen tallenteeseen webinaarista Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset.

Barnahus-hanke osallistui konferenssin lisäksi sen ohessa järjestettyyn kokoukseen, jossa esittelimme Suomen Barnahus-toimintaa muille Pohjoismaille. ”Suomessa tehty työ on tosi laadukasta ja vakuuttavaa. Esimerkiksi lasta-seula -mallimme on ainutlaatuinen maailmassa”, kommentoi esityksen pitänyt johtava asiantuntija Sini Stolt THL:stä.

Kuva: Reykjavikin Barnahusin henkilökunta esitteli haastatteluhuonettaan.

Koulutus rekisteröityneille oikeustulkeille asianomistajan asemassa olevien lasten kuulemisesta oikeusprosessissa meneillään touko-kesäkuussa, syksyllä alkaa seuraava koulutusryhmä

Julia Korkmanin esitys oikeustulkkien koulutuksessa
Kuva: Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman kävi luennoimassa koulutuksessa muistista, kuulemisesta ja tulkkauksesta.
tulkkeja koulutuksessa
Kuva: Oikeustulkkeja koulutuspäivässä THL:ssä.

Koulutamme Barnahus-hankkeen kautta rekisteröityjä oikeustulkkeja huomioimaan lapsen haastatteluun olennaisesti kuuluvia asioita tulkatessaan tilanteissa, joissa kuullaan asianomistajan asemassa olevia lapsia oikeusprosessissa. Koulutus on järjestetty Poliisihallituksen ja THL:n yhteistyönä. On ensisijaisen tärkeää, että lapsen kuulemisessa ei tapahdu virheitä esimerkiksi johdattelun, painostamisen tai väärinkäsitysten muodossa. Koulutusta on järjestetty aiemmin hankkeen aikana vuosina 2020 ja 2021. Tulkkikoulutus on herättänyt vilkasta keskustelua osallistujien kesken. Kokemusten vaihto ja tapausesimerkkien pohtiminen yhdessä on koettu erityisen hyödylliseksi. Koulutus päättyy todistusten jakoon kesäkuun alkupuolella ja seuraava koulutus järjestetään THL:ssä tänä syksynä.

ACElife-hanke-esittely: Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa – pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot

THL:n johtava tutkija Taina Laajasalo, mikä on ACElife?

ACElife on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, joka tuottaa tietoa lapsuuden ajan haitallisista kokemuksista ja niiden vaikutuksista myöhempään elämään sekä etsii vaikuttavia ehkäisyn keinoja. Hankekonsortiota johtaa Tampereen yliopisto ja kumppaneina ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja THL.

Suomessakin on viime aikoina puhuttu paljon ACE-kokemuksista (adverse childhood expriences), joiden tiedetään lisäävän aikuisiälle saakka esimerkiksi erilaisten psyykkisten ja fyysisten sairauksien riskiä sekä rikoskäyttäytymistä. Silti meillä on vielä paljon aukkoja tietopohjassa. Hanke hyödyntää ainutlaatuisen laajoja rekisteriaineistoja sekä arvioi eri palvelutuottajien toiminnan vaikuttavuutta monitieteisin menetelmin.

Vaikuttavuustavoitteet on kiteytetty kolmeen:

Taina Laajasalo
Kuva: Taina Laajasalo, THL.
  1. lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelijoiden, tutkijoiden ja lasten ymmärrystä lapsuudenajan haitallisista kokemuksista ja niiden vaikutuksista
  2. lisätä lasten suojelua toteuttavien palveluiden vaikuttavuutta
  3. edistää lapsen oikeuksien toteutumista.

Mitä itse teet ACElifessä?

Toimin THL:n osahankkeen johtajana ja lisäksi vedän yhtä työpaketeista. Työpaketissamme arvioidaan ryhmämuotoista Vanhempana Suomessa interventiota, joka on tarkoitettu laaja-alaisesti kaikille perheille, jotka hyötyvät kulttuurisensitiivisestä vanhemmuuden tuesta ja suomalaiseen palvelujärjestelmään liittyvästä tiedosta. Toisessa osatutkimuksessa arvioidaan LKK-interventiota, joka on tarkoitettu väkivaltaisissa kotitalouksissa eläville lapsille. Interventiossa työskennellään lapsen ja perheen kanssa, myös väkivaltaa käyttäneen lapsen vanhemman kanssa. Intervention tavoite on saada vanhempien lapsiin kohdistama väkivalta loppumaan ja parantaa vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi olen mukana muissa työpaketeissa, muun muassa osioissa, jotka kytkeytyvät lastensuojelun sijaishuollon ja LASTA-toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Monet tutkimusaiheista liittyvät suoraan aiempaan työhöni Barnahus-hankkeessa, jossa jatkan edelleen noin kolmanneksen työajalla.

Koko konsortion vuorovaikutusvastaavana pohdin myös ACElifen vuorovaikutustavoitteiden toteuttamista ja rakennan mielekkäitä, vaikuttavia tapoja sidosryhmäyhteistyöhön. Minua kiinnostaa erityisesti pohtia, miten parhaiten luomme aidosti hyödyllistä kahdensuuntaista vuorovaikutusta tiedontuottajien ja -tiedonhyödyntäjien välille, lapsia ja nuoria unohtamatta.

Miksi juuri tämä tutkimusaihe kiinnostaa sinua?

ACElifessa yhdistyvät useimmat niistä punaisista langoista, jotka ovat olleet urallani läsnä alusta lähtien. Olen ollut erityisen kiinnostunut lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista, väkivallan seurauksista ja vaikuttavasta ehkäisystä, mutta myös tutkimustiedon viemisestä käytäntöön ja implementaatioon liittyvistä kysymyksistä niin poliisissa, oikeusprosesseissa kuin lapsi- ja perhepalveluissakin. ACElifessä minulle on erityisen tärkeää toivon näkökulman ylläpitäminen – koskaan ei ole liian myöhäistä vaikuttaa myönteiseen suuntaan, silloinkaan kun paljon ei-toivottua on jo ehtinyt tapahtua.

Hankkeen sivuilta löydät lisätietoa: www.acelife.fi

Hanketyöntekijäesittelyssä: monialaisen arvioinnin koordinaattori Noora Aarnio, Etelä-Pohjanmaa

Noora Aarnio
Kuva: Noora Aarnio

Heippa kaikille, olen Noora Aarnio, erikoissosiaalityöntekijä YTM. Olen aloittanut urani hoiva- ja hoitotyössä, kriisityössä ja yhdennetyssä sosiaalityöstä. Lastensuojelussa olen toiminut pitkään eri tehtävissä: sosiaalityöntekijänä, johtavana sosiaalityöntekijänä, kehittäjänä ja tutkijana.

Toimin Etelä-Pohjanmaalla monialaisen arvioinnin koordinaattorina Barnahus-hankkeessa. Tarjoamme yhteistyössä Taysin lasten oikeuspsykiatrian yksikön kanssa matalan kynnyksen konsultaatiotukea ammattilaisille lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja jalkautumisia lapsiperhepalveluiden tiimeihin sekä verkostoidumme laajasti. Ennen kesälomia aloitamme poliisin ja syyttäjän kanssa Lasta-mallin mukaisen työskentelyn.

Puhelinkonsultaatioita on ollut paljon, ajalla 2/22-5/23 niitä on ollut yhteensä 54 ja monialaisia konsultaatiokokouksia on pidetty n. 40 tänä aikana Taysin asiantuntijoiden kanssa. Osaan kokouksista on osallistunut myös poliisi ja syyttäjä, jolloin olemme voineet yhteensovittaa kaikissa ”huoneissa” tapahtuvaa työtä (esitutkinta, suojelu, psykososiaalinen tuki ja somaattiset tutkimukset). Konsultaatioiden lisäksi ja muun kehittämistyön lisäksi juuri nyt on meneillään toimintaohjeen päivittäminen ammattilaisille lapsiin kohdistuvissa pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyissä.

Olen erityisen iloinen siitä, että konsultaatioissa lapsiperhepalveluiden parissa toimivat ammattilaiset ovat voineet saada matalalla kynnyksellä erityistason tukea työhönsä ja palaute on ollut myönteistä, keskiarvo hyödyllisyydestä on 4,6/5 ammattilaisten näkökulmasta. Olen myös iloinen siitä, että olemme kehittäneet mallin, joka on leviämässä koko Sisä-Suomen alueelle. Uskon siihen, että selkeästi koordinoitu rakenne tukee yhteistä tiedonmuodostusta eri alojen ammattilaisten kesken, jolloin voidaan huomioida ja yhteensovittaa esitutkinnan lisäksi psykososiaalisen tuen sekä tarvittaessa suojelun huoneen tehtäviä keskenään. Hyvin yhteensovitettu ja koordinoitu prosessi voi vähentää viiveitä ja siten inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia. Barnahus-standardien mukainen neljän huoneen ajattelu on lapsen etu ja kehittämistyö aiheen parissa innostaa jatkossakin.

 

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

3.10.2023 klo 12-16: Nuoret ja seksuaaliväkivalta -aiheinen koulutus ja työpaperin julkaisutilaisuus. Tilaisuudessa tulossa esimerkiksi puheenvuoro Norjasta siitä, miten he auttavat nuoria pääsemään eroon haitallisesta seksuaalikäyttäytymisestä. Lisätietoa tulossa pian! Tilaisuus myös tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Muut tilaisuudet:

5.6.2023 klo 12-15: Aseman Lapset ry järjestää julkaisuwebinaarin: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus

20.6.2023 klo 10-16: Tampereen yliopiston tutkimushanke järjestää seminaarin: Nuoret ja kiistelty seksuaalisuus

Save the date!: Pelastakaa Lasten Nettivihjeen vuosittainen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa käsittelevä seminaari pidetään 15.11.2023 Helsingissä. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Tarkempaa tietoa päivän ohjelmasta julkaistaan myöhemmin.

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Kiitos mielenkiinnosta. Seuraava kirje ilmestyy kesäkuussa vielä ennen juhannusta 2023.

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).