Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa

Heikkilä, Marjukka; Rantaeskola, Satu (2022)

Selvityksen kohteena oli lapsen oikeuksien toteutuminen häntä koskevassa edunvalvonnassa rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa Suomessa. Selvityksessä käytettiin aineistona lapsen edunvalvonnan kahdeksalle eri toimijataholle tehtyä Webropol-kyselyä ja kyselyjen jälkeen kuudelle eri toimijataholle tehtyä ryhmähaastattelua. Aineisto kerättiin kesällä ja syksyllä 2021, jolloin selvitettiin, millainen lapsen edunvalvonnan nykytila on Suomessa rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa. Edelleen selvityksen perusteella analysoitiin, millaisia lainsäädännön muutostarpeita on käytännön työssä lapsen edunvalvonnan toteuttamiseksi. Nämä tarpeet muotoiltiin lainsäädäntöehdotuksiksi keskustelun aloittamiseksi siitä, miten sääntelyä voidaan kehittää lapsen oikeudet varmistavalla tavalla. Edelleen selvitystyön pohjalta laadittiin valtakunnalliset laatukriteerit lapsen edunvalvontaan rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa sekä hyvää edunvalvontatapaa koskevat ohjeet edunvalvonnan toteuttamiseksi lapsen edun edellyttämällä tavalla. Selvityksen aineiston analyysi osoitti, että rikosasioiden ja lastensuojeluasioiden edunvalvonnassa lapsen oikeudet eivät toteudu tällä hetkellä riittävällä tavalla, kun lapsen omat huoltajat eivät eri syistä voi huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta lasta koskevassa asiassa. Selvityksen tietoa voidaan hyödyntää, kun tarkastellaan, miten haavoittuvassa asemassa olevien lasten asemaa voitaisiin vahvistaa lapsen oikeuksien edellyttämällä tavalla häntä koskevassa rikosasiassa ja lastensuojeluasiassa.