Lapsiin kohdistuviin hyväksikäyttöepäilyihin puuttuminen – Selvitys Suomen lainsäädännöstä

Inka Lilja ja Miina Hiilloskivi

Yhteistyöhankkeessa Euroopan neuvoston kanssa tuotettu laaja lainsäädäntöselvitys liittyen Barnahus- ja LASTA-työhön sekä erityisesti monialaiseen tiedonvaihtoon löytyy nyt verkosta.

Selvitys on myös englanniksi: https://rm.coe.int/barnahus-finland-legal-analysis-report-eng/1680a8b5a5

Selvityksessä pyritään vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten nykyinen lainsäädäntö tukee tai estää viranomaisten välistä yhteistyötä ja
  tiedonvaihtoa, kun epäillään lapsen joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen
  kohteeksi? Mitkä viranomaiset saavat (tai eivät saa) lapsiin kohdistuvissa
  hyväksikäyttöepäilyissä käyttöönsä tarvittavat sosiaalihuollon asiakastiedot ja
  potilastiedot– mihin lainsäädäntöön tiedonsaanti perustuu ja onko tieto saatavilla
  suoraan vai välillisesti? Pitäisikö alueellisten LASTA-pilottimallien toimijoilla
  olla samanlainen pääsy tietoihin kuin Barnahus-yksiköillä on? Jos pitäisi niin,
  miten lainsäädäntöä olisi muutettava tämän toteuttamiseksi? Tarvittaisiinko
  lainsäädäntöön muita muutoksia kokonaisvaltaisen monialaisen yhteistyön
  varmistamiseksi lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen tutkinnassa?
 2. Minkä lakien ja/tai ohjeiden perusteella poliisi ohjaa tapaukset Barnahuspalveluihin? Mitä kriteerejä tulee käyttää tapausten ohjaamisessa Barnahusyksiköihin, ja mitkä tapaukset ja millä kriteereillä tulee ohjata muihin
  monialaisiin toimintamalleihin, kuten LASTA-seulontaan?
 3. Mitkä ovat oikeudelliset perusteet lapsen kuulemiselle esitutkinnassa? Kenelle
  kuulemisesta on ilmoitettava, missä kuuleminen toteutetaan, kenellä on oikeus
  ja velvollisuus osallistua kuulemiseen, pitääkö kuuleminen tallentaa ja
  voidaanko kuulemisessa käyttää videoneuvottelua?
 4. Pitäisikö hoidon olla keskeisemmässä asemassa Barnahus-yksiköiden
  toiminnassa ja edellyttäisikö se muutoksia lainsäädäntöön? Pitäisikö Barnahusyksiköiden tarjota palveluita myös lapsitodistajille?
 5. Onko olemassa lainsäädäntöä, ohjeita tai poliittisia päätöksiä, jotka
  määrittelisivät lapsiin kohdistuneiden hyväksikäyttötapausten esitutkinnalle
  pakolliset aikarajat?