Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim (terveysportti.fi)

Minna Joki-Erkkilä ja Mika Martiskainen

2014; 130(22-23):2281-2

Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tutkiminen on moniammatillinen ja poikkihallinnollinen haaste. Lapseen kohdistunut seksuaalirikos on yksi vaikeimmista rikoksista tunnistaa ja todentaa. Poliisi johtaa esitutkintaa. Terveydenhuollossa tehdään tarvittaessa somaattiset tutkimukset, huolehditaan lapsen ja perheen hoidosta ja hoitoonohjauksesta, neuvonnasta, sairauksien ehkäisystä ja seulonnasta sekä tehdään lapsen oikeuspsykologiset haastattelut ja lapsen psykiatrinen arvio. Lääkäri ottaa tarvittaessa kantaa epäillyn hyväksikäytön aiheuttamaan haittaan. Lastensuojelu huolehtii lapsen turvaamisesta. Syyttäjä harkitsee, nostetaanko käytettävissä olevan näytön perusteella syyte vai tehdäänkö syyttämättäjättämispäätös. Tuomioistuin käyttää harkintaa ja päätäntävaltaansa ratkaisuunsa koko todistusaineiston pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön, oikeusministeriön ja THL:n yhteistyönä Turussa pilotoitavan lastenasiaintalohankkeen (LASTA) toivotaan valtakunnallisesti parantavan viranomaisyhteistyötä, perheen tukemista rikosoikeudellisen prosessin aikana, somaattisten tutkimusten laadun varmistamista, asianmukaista resursointia sekä tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamista (1). Lisäksi rikosteknisen laboratorion valtakunnallisen seksuaalirikostutkimuspaketin päivittäminen tuonee parempia ohjeita ja välineitä näytön taltioimiseksi akuuteissa ja kiireellisissä niin lapsiin kuin aikuisiinkin kohdistuneissa seksuaalirikosepäilyissä.